personbannerNY

Wighgisl - Vigelsø

Sendt til Sådan set

Mail-icon

Anna og Johan var ægtefolk med bopæl på øen Wichelsøe. Johan dør 1731. Der holdes skifte og deres 3 årige søn, Jens Johansen Wichelsøe, får sin arvelod. 


Sidst på året i 1727 gifter Anna Cathrine Henriksdatter sig med Johan Jensen.  Anna Cathrine var kort tid forinden blevet enke. Hendes afdøde mand, Peder, om hvem vi ingenting ved, havde Anna Cathrine fået to piger sammen med.
Anna Cathrine blev gift tre gange. Hendes første ægtemand hed som nævnt Peder, nummer to hed Johan Jensen og den tredie hed Hans Søfrensen. Med Hans Søfrensen havde hun i godt tyve år et fæste 
under Godske Hans von Brügmann, der havde sæde på Herregården Østergård / Ulriksholm og som på den tid var ejer af øen Wichelsøe, der ligger ved indsejlingen til Odense Fjord. 

I året 1727 dør Anna Cathrines første ægtemand og hun  står da pludselig som eneforsørger med to umyndige piger. Anna Cathrine gifter sig imidlertid inden for et par måneder efter Peders død, med Johan Jensen. 1728 nedkommer hun med en søn, der ved dåben får navnet Jens og efter tidens navneskik kommer til at hedde Jens Johans-søn (Johansen). Blot tre år senere – i juli måned 1731 – dør Johan Jensen uvist af hvilken årsag. Endnu ikke fyldt fyrre år, står Anna Cathrine Henriksdatter nok en gang som enke og aleneforsørger for umyndige børn. Straks efter Johan Jensens død forlover Anna Cathrine sig med Hans Søfrensen og helt i tråd med tidens skik, gifter hun sig igen ret ret hurtigt.

“Løwerdagen dend 29. Julii”,  samme år som Johan Jensen var afgået ved døden, afholdes der ”rigtigt skifte” på bopælen på øen Wichelsøe over Johans Jensens efterladenskaber. Godsforvalteren på Østergaard møder for sit herskab og med sig har han to vidnere, Frans Hansen og Oluf Nielsen fra Dræby. En bror til Johan Jensen, “Morten Jensen i Ørritslev på Sletten”, møder som værge for den treårige Jens Johansen. To andre møder som værger for Anna Cathrine Henriksdatters to piger af første ægteskab og som værge for Anna Cathrine Henriksdatter møder hendes fæstemand, Hans Søfrensen. Værgerne er tilsagte for at varetage de enkelte arvingers almindelige og juridiske rettigheder.
Boligens enkelte rum og stuer bliver ved skiftet gennemgået ét for ét. Alt af umiddelbar værdi optegnes med navn, opholdssted og i hvilken stand og forfatning genstandene er i. Alt bliver værdisat og beløbene summes sammen og arvelodderne gøres op.  Man læser et sted, at Anne Cathrine og Johan var fæpassere på øen. De var jævne folk som boede i en fæstebolig og af skiftets opgørelse ses, at der af levende kræ i boet var en enkelt ko, 5 får, 6 lam, 12 gæs, 25 høns og et fedesvin. Ud fra dyreholdets omfang synes Anna Cathrine og Johans fæste / lejemål at være et husfæste måske med kun lidt jord.

26 år senere – i 1757 – dør Anna Cathrine Henriksdatter i en alder af et par og tres år og den 28. november samme år holdes der skifte efter hende. De respektive arvinger efter Anna Cathrine Henriksdatter var ifølge skiftebogsnotatet, hendes to døtre, Anne Pedersdatter og Maren Pedersdatter samt sønnen Fisker og Søfaringskarl Jens Johansen Wichelsøe.
Døtrene gav ikke fremmøde, idet de var rejst ”til et andet land” som ingen kendte til og de havde ikke givet sig til kende i en årrække. Den ene af Jens Johansen Wichelsøe’s halvsøstre, Maren Pedersdatter, havde imidlertid to børn: Anne Cathrine Andersdatter født 1749 og Mette Kirstine Laursdatter født 1751. Begge børnene var opfostret hos deres mormor, Anna Cathrine Henriksdatter og hendes 3. ægtemand Hans Søfrensen.
I kraft af deres fraværende mor, var begge pigerne arveberettigede efter deres mormor.

Ved skiftet udtrykte enkemanden, Hans Søfrensen, ønske om, at børnebørnenes andel af arven udredte de udgifter som han og hans afdøde hustru gennem tiden havde afholdt ved opdragelse og klædning af de to børnebørn og han bad også om godtgørelse for en del andre udgifter.
En sparsom del af kravet blev ham tilgodeset.

Anna Cathrine Henriksdatter og Johan Jensen, som blot fik tre års ægteskab sammen på øen Wichelsøe i årene 1727 – 1731, er henholdsvis stammoder og stamfader til alle Wikkelsø’erne om end det var deres søn, Fisker og Søfaringskarl Jens Johansen Wichelsøe f. 1728 på øen Wichelsøe, gift den 27. september 1754 i Sct. Hans Kirke i Odense, som var den første der førte stednavnet Wichelsøe som personnavn og som  navngav sine seks børn med efternavnet Wichelsøe.

I Navneregister til Østergaard Godsarkiv 1719 – 1817, ses Johan Jensen  (ved henvisning til et skiftebogsnotat – 29.07.1731 – , side 10) opført som “Johan, Viggelsø” (med fornavn og stedbetegnelse - en praksis som ses gennemgående i navneregisteret). Ved samme kilde ses Anna Cathrine Henriksdatters første mand, Peder, ikke optegnet med tilknytning til fæste på øen eller under godset.

 

giftenote2Kirkebogsnotatet som det den 16. august  1754  blev optegnet i Sct. Hans Kirkebog ved ærlige og velagtede Søfaringskarl Jens Johansen Wichelsøe’s trolovelse og efterfølgende vielse med ærlige og Gudfrygtigen pige Anna Margrethe Andersdatter, er det første bevis på navnets unikke tilknytning til slægten.

Om øen, hvorfra det hele tager sin begyndelse kan man læse, at  der er fundet spor af bosættelser fra en meget fjern fortid. Ret meget mere vides der ikke noget om.

Via overleveringer, via runeristninger, tiders dialekter og en del andre ting er man nået frem til navnet, at det er udtrykket “Wighgisl’s Ø” der gennem tiderne har ændret sig til senere tiders udtryk som Wichelsøe, Wickelsøe, Wikkelsø, Viggelsø, indtil stavemåden i nyere tid ved lov blev vedtaget, at skulle være Vigelsø. En stavemåde som så fremover er den vedtagne betegnelse for “Wighgisl’s Ø”.

"... Den mandsperson, af Nordisk afstamning, som bar navnet Wighgisl og som boede på øen, har måske været en nok så betydningsfuld høvding siden den ø han beboede fik betegnelsen “Wighgisl’s Ø”..."  Forskere antyder også, at ordet kan have sit udspring i betydningen “Den hellige (sol) stråles Ø”  tilbage fra en tid hvor Asetroen har øvet sin indflydelse og hvor kongen Odin var blevet ophøjet til Gud.

Anna Cathrine Henriksdatter og Johan Jensen er mine 4 x tipoldeforældre og om dem, deres liv og deres gøren og laden, ved vi endnu kun alt for lidt. Johan Jensen ses optegnet som fæpasser på øen Wichelsøe og Anna Cathrine har med stor sandsynlighed været medhjælpende. Johan dør 1731 og der foretages "rigtigt skifte" efter ham på bopælen på øen Wichelsøe. Anna Cathrine dør i 1757 og efter hende foretages der også "rigtigt skifte". Hvor de kom fra, hvem deres ophav var og nøjagtige aldre kender vi ikke og hverken Johan eller Anna Cathrine er set optegnet i omegnssognenes kirkebøger under fødsler, vielser eller afdøde.
Deres samliv havde blot varet tre år, da Johan døde i juni eller juli måned 1731.

Scroll-Feather-icon
Til Slægtsforskning

Books-2-icon 
Til "Historisk"